• REGULAMIN sklepu

windplay-logo_blckbg-RGB_72dpi(4).jpg     REGULAMIN WindPlay

 

 

Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (regulamin sklepu internetowego) został sporządzony na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i stanowi integralną część umowy sprzedaży oferowanych przez sklep towarów.

Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem sklepu, co gwarantuje możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

Regulamin udostępniony jest również w formie pliku PDF do pobrania w celu jego odtworzenia, utrwalenia i wydrukowania.

Sklep internetowy WINDPLAY.PL działający pod adresem:  www.windplay.pl

prowadzony jest przez Wind Log sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Mokotowska 15a/1b, 00-640 Warszawa,

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem KRS: 0000578765,

NIP: 701-051-22-48,

REGON 362705214.

Kontakt ze sklepem możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej toys@windplay.pl., telefonicznie w godz. 8.30-16.00 pod nr (+48) 722280045 oraz pisemnie pod adresem Wind Log sp. z o.o., Paprotnia, ul. Sochaczewska 90, 96-515 Teresin.

 

 

 • 1. Definicje

Sklep oznacza prowadzony przez Wind Log sp. z o.o. sklep internetowy działający pod adresem: www.windplay.pl, przy użyciu którego Wind Log sp. z o.o. sprzedaje produkty za pośrednictwem Internetu;

Dni robocze oznacza wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Kupujący oznacza pełnoletnią osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych, dokonującą zakupów w sklepie;

Konsument oznacza kupującego będącego osobą fizyczną w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), tzn. osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Sprzedawca oznacza Wind Log sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15a/1b, 00-640 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000578765, NIP: 701-051-22-48, REGON 362705214

Ustawa o prawach konsumenta oznacza ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną oznacza ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.);

Regulamin oznacza niniejszy regulamin.

 

 

 • 2. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 

 1. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o produktach zamieszczane są na stronie www.windplay.pl. Oferta podlega bieżącej aktualizacji.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta kupujący, następujących minimalnych wymagań technicznych:
 3. system operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OSX
 4. procesor: 1 GHz;
 5. RAM: 1 GB pamięci RAM;
 6. dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca;
 7. karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768
 8. sterowanie: klawiatura, mysz;
 9. łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s;
 10. przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10)
 11. Do dokonywania zakupów w sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. 
 12. W celu złożenia zamówienia kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  1. dodanie produktu do koszyka;
  2. wybór rodzaju dostawy;
  3. wybór rodzaju płatności;
  4. wybór miejsca wydania rzeczy;
  5. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę".
  6. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia. Sprzedawca potwierdzi kupującemu złożenie zamówienia najpóźniej w następnym dniu roboczym.
  7. Realizacja zamówienia płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym sprzedawcy.
  8. Kupujący może założyć w sklepie konto klienta przez dokonanie nieodpłatnej rejestracji. W celu dokonania rejestracji kupujący powinien wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej sklepu. Podczas rejestracji kupujący ustala indywidualny login i hasło dostępu do konta klienta.
  9. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego kupujący otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji przez sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenie konta klienta, zaś kupujący uzyskuje możliwość dostępu do konta klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych.

 

 • 3. Ceny produktów

 

 1. Wszystkie ceny produktów zamieszczone na stronie sklepu podawane są w złotych i zawierają VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży oraz dokonywania zmian cen produktów. Zmiany takie nie mają wpływu na ceny produktów zamówionych przez kupującego przed zmianą ceny, wejściem w życie akcji promocyjnej lub wyprzedaży.
 3. Promocje w sklepie nie podlegają łączeniu, jeżeli regulamin promocji nie stanowi inaczej.

 

 • 4. Czas realizacji zamówienia

 

 1. Przy każdym produkcie podany jest czas realizacji zamówienia.
 2. Czas realizacji zamówienia jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania zamówienia ze sklepu do przewoźnika realizującego dostawę, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu wszystkich dostępnych produktów zamówienia. Termin skompletowania paczki określany jest na podstawie produktu o najdłuższym czasie realizacji.
 3. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto klienta (Moje konto) w zakładce "historia zamówień".

 

 

 • 5. Formy płatności oraz formy dostawy

 

 1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty z dostawą na terytorium Polski:
 2. płatność przy odbiorze (za pobraniem) - realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,
 3. płatność z góry (przedpłata) w jednym z systemów płatności akceptowanych przez sklep  przy użyciu przelewu lub kart płatniczych : Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy sprzedawcy.
 4. Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany przez kupującego i określony w zamówieniu. UWAGA: jeśli w ciągu 7 dni kalendarzowych, nie otrzymamy wpłaty na konto (nie dotyczy zamówień za pobraniem), zamówienie zostanie automatycznie anulowane !
 5. Dokument „Dostawa i płatności” jest dostępny na stronie www.windplay.pl w zakładce „Do pobrania
 6. Podmioty świadczące obsługę płatności online to Dot Pay Sp. z o.o. i  Blue Media S.A.

 

 • . 6. Reklamacje

 

 1. Wszystkie rzeczy znajdujące się w ofercie sklepu są rzeczami nowymi, oryginalnymi, niewadliwymi, spełniającymi najwyższe standardy jakości. W przypadku, gdy dostarczony towar okaże się wadliwy (niezgodny z umową), kupujący ma prawo złożyć reklamację, opisując przyczynę reklamacji (niezgodność rzeczy z umową) wraz ze wskazaniem żądania.
 2. W przypadku stwierdzenia wady rzeczy kupującemu będącemu konsumentem przysługuje prawo do skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi, a w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia produktu i 1 (jednego) roku od daty stwierdzenia wady produktu. Na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, konsument może żądać:
 3. naprawy produktu,
 4. wymiany produktu na wolny od wad,
 5. obniżenia ceny produktu,
 6. albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

 

 

 1. Kupujący składa reklamację sprzedawcy w formie pisemnej lub mailowej na adres: Wind Log sp. z o.o., Paprotnia, ul. Sochaczewska 90, 96-515 Teresin, adres email: toys@windplay.pl. Następnie, w celu skorzystania ze swoich uprawnień, kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanej rzeczy i opisu przyczyn reklamacji. W przypadku, gdy kupujący odeśle reklamowaną rzecz i reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, sprzedawca zwróci mu koszt nadania przesyłki, który jednak nie może być wyższy niż najdroższy sposób dostarczania towarów przez sprzedawcę, na wskazany przez kupującego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu.
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne i wymagają uzupełnienia – przed rozpoznaniem reklamacji sprzedawca zwróci się do kupującego o uzupełnienie braków we wskazanym zakresie.
 3. Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni. Gdy składana przez kupującego reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, sprzedawca spełni wskazane przez kupującego żądania zgodnie z przysługującymi mu prawami wymienionymi powyżej. Istnieje również możliwość zaoferowania przez sprzedawcę innego towaru w zamian za towar reklamowany, za zgodą kupującego wyrażoną mailowo.
 4. W razie odstąpienia od umowy sprzedawca zwróci kupującemu pełną należność za zakupiony towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
 5. Kupujący nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeśli wada towaru jest nieistotna.
 6. Rzeczy sprzedawane przez sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Sprzedawca udziela rękojmi na sprzedawane rzeczy.

 

 • 7. Prawo odstąpienia od umowy (zwroty)

 

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta kupujący będący konsumentem w rozumieniu ustawy ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a jeżeli sprzedawca nie poinformował o prawie do odstąpienia – 12 miesięcy. 
 2. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez kupującego weszła w posiadanie rzeczy.

 

 

 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy kupujący musi poinformować sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną). Dane kontaktowe do informacji:

 Wind Log sp. z o.o.,

Paprotnia, ul. Sochaczewska 90, 96-515 Teresin,

adres email: toys@windplay.pl

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwróci kupującemu wszystkie otrzymane od kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy równe tym poniesionym przez kupującego w czasie składania zamówienia, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o decyzji kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności. Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.
 2. Zwracana przez kupującego rzecz powinna zostać opakowana w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w czasie transportu oraz musi być zwrócona w oryginalnym opakowaniu z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jej sprzedaży. Zwracana rzecz nie może nosić śladów użytkowania oraz nie może posiadać uszkodzeń mechanicznych. 
 3. Kupujący zobowiązany jest do odesłania rzeczy na adres:

Wind Log sp. z o.o.,

Paprotnia, ul. Sochaczewska 90, 96-515 Teresin,

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

 

 1. Pismo o odstąpieniu od umowy powinno zawierać następujące dane:
 2. imię, nazwisko, adres zamieszkania lub dostawy rzeczy,
 3. data zakupu,
 4. nazwa produktu,
 5. nr paragonu lub faktury,
 6. adres email do kontaktu,
 7. numer rachunku bankowego do zwrotu środków oraz imię i nazwisko właściciela rachunku,
 8. powód zwrotu (opcjonalnie).
 9. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
 10. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 11. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 12. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

 

 • 8. Polityka prywatności i bezpieczeństwo danych osobowych

 

 1. Składając zamówienie w sklepie, kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu) w bazie Wind Log sp. z o.o. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy sprzedaży, prowadzenia konta kupującego oraz wysyłanie newslettera, jeżeli kupujący wyrazi na to zgodę. Podanie danych osobowych przez kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez sklep. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Wind Log sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15a/1b, 00-640 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000578765, NIP: 701-051-22-48, REGON 362705214.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 4. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia, przy czym sprzedawca może odmówić usunięcia danych w takim zakresie w jakim jest zobowiązany do ich przechowywania w związku z wymogami księgowo-rachunkowymi oraz uprawnieniami konsumenckimi kupującego.
 5. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony windplay.pl. Rodzaje plików cookie, z których korzysta sklep to:
 6. cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania strony www.windplay.pl umożliwiając tym samym prawidłowe jej funkcjonowanie;
 7. cookies trwałe - pozostają na komputerze użytkownika po odwiedzeniu strony www.windplay.pl;
 8. cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji kupującego.
 9. Kupujący ma możliwość korzystania ze strony www.windplay.pl bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli kupujący nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

 

 

 • 9. Postanowienia końcowe
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez kupującego.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji kupującego, powstałe wskutek przekazania przez kupującego błędnych danych.
 3. Ewentualne spory pomiędzy kupującym a sprzedawcą zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 z późn. zm.).
 4. Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych, alternatywnych  metod rozstrzygania sporów (tzw. ADR) i może zwrócić się o mediację albo o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. Konsument może złożyć do wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku gdy postanowienia niniejszego regulaminu są dla konsumenta mniej korzystne niż postanowienia Ustawy o prawach konsumenta, zastosowanie mają przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 22-01-2018r.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez sprzedawcę, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie internetowej sklepu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

WindPlay: Pleasure for your body and mind

 • Conditional access to the store

THE STORE IS FOR ADULTS ONLY !

Are you over 18  ?